Kamis, 04 Januari 2018

Kumpulan Doa Bahasa Manggarai

Tentu kita memahami bahwa Gereja Katolik sangat menghormati dan menghargai dan menghormati kekayaan budaya masing-masing daerah. Gereja Katolik dalam berbagai dokumen Ajaran sosial Gerejanya menjelaskan mengenai bagaimana Inkulturasi diterapkan dan dihayati. Mengapa kita perlu memahami mengenai Inkulturasi terlebih dahulu? Hal ini sangat diperlukan agar kita bisa menjawab pertanyaan mengapa doa-doa resmi Gereja Katolik dapat menggunakan bahasa Daerah.


Kumpulan Doa Bahasa Manggarai
Gereja Katedral Ruteng
Credit: @yolandsukardan08


Kita tentu mengenal berbagai kalimat yang menyertai kata “inkulturasi” ini. Ada istilah indonesianisasi, indigenisasi (dari bahasa Latin indigena = pribumi), evangelisasi, implantasi, adaptasi, akomodasi, kontekstualisasi. Istilah inkulturasi secara khusus berasal dari lingkungan teologi misi. Istilah inkulturasi ini kemudian lebih dipopulerkan oleh Joseph Mason, yang adalah seorang misiolog dari Belgia, pada tahun 19595. Kata “inkulturasi” berhubungan atau berkaitan erat dengan kosakata antropologi: enkulturasi (yang kurang lebih berarti penyesuaian seseorang ke dalam suatu budaya tertentu) dan akkulturasi (Yang berati pertemuan antar budaya dan penerimaan unsur-unsur budaya dari suatu budaya asing).

Istilah inkulturasi semula lebih digunakan dalam khazanah diskusi teologis, kemudian digunakan dalam dokumen para Jesuit pada Kongregasi Jendral pada tahun 1974/1975. Baru kemudian pada sinode para Uskup yang jatuh pada tahun 1977 istilah inkulturasi kemudian diterima dan digunakan  secara umum dalam suatu dokumen resmi Gereja . Kemudian Sri Paus Yohanes Paulus II biasa menggunakan istilah inkulturasi ini dalam beberapa ajaran yang dikeluarkannya). Hingga saat ini istilah inkulturasi sudah menjadi kosakata yang umum dan diterima di mana-mana secara khusus dalam Gereja Katolik.Makna Inkulturasi


Problematik inkulturasi seperti diungkapkan di atas memerlukan suatu penjernihan pengertian. Dapat dikatakan bahwa pengertian inkulturasi bukan hanya sekerdar: Bolehkah pastor menggunakan  Surjan dan juga Blangkon (pakaian adat Jawa) dengan dikalungi stola pada saat memimpin Ekaristi? Inkulturasi bukan hanya sekedar bolehkah menggambar Yesus dan para Rasul ala orang Flores Manggarai? Inkulturasi juga bukan sekedar membangun gedung gereja ala adat Manggarai (Mbaru Gendang). Inkulturasi juga bukan sekedar masalah penggunaan istilah daerah  untuk perbendaharaan istilah iman Gereja Katolik, misalnya: Mori Kraeng, Mori Jari Dedek.

Pengertian inkulturasi bukan hanya untuk menunjuk persoalan bagaimana mengungkapkan iman kristiani, yang kita warisi dari iman para Rasul hingga sejarah Gereja selanjutnya, ke dalam budaya, bahasa dan seluruh cara kehidupan orang setempat atau lokal. Lalu seperti apa inkulturasi harus dimengerti? Sebaiknya kita memahami inkulturasi sebagai suatu  proses yang terus menerus, dalam mana Injil diungkapkan ke dalam suatu situasi sosio-politis dan religius-kultural dan sekaligus Injil itu menjadi daya dan kekuatan yang mengubah dan mentransformasikan situasi tersebut dan kehidupan orang-orang setempat


Doa-Doa Dalam Bahasa Manggarai


Ada beberapa doa-doa dasar Gereja Katolik seperti doa Bapa Kami, Doa Salam Maria, Doa Kemuliaan dan juga Doa Aku Percaya.  Doa-doa dasar ini adalah sesuatu yang wajib diingat, dipahami dan dihayati oleh semua orang Katolik.


Tanda Panggol (Tanda Salib)

Le Ngasang de Ema, agu de Anak, agu de Nai Nggeluk. Amèn.


Yo, Ema Dami (Doa Bapa Kami)


Yo, Ema dami ata ka’èng onè Surga, Nggeluk koè lata ngasang Ditè Mori, 
Cai koè prènta Ditè Mori,  Jari koè ngoèng Dite Mori, Onè lino nèho onè Surga


Mosè dami leso-leso,  Tèing koè ami leso ho’o
Ampong koe’s ndèkok dami,  Nèho ami ampong ata pandè sala agu ami
Agu Nèka dadè ami ngger onè damang,  Maig tadang koès sanggèd daat. AmènTabe-o Maria (Doa Salam Maria)

Tabe o Maria ata penong le widang Nggeluk, Mori Kraèng agu Itè
Itè kali cèwè don berkak onè inèwai, Agu berkak Mori Yèsus wua tuka ditè

Maria Nggeluk, endè’d Mori Kraèng, Ngaji koè latang te ami ata ndekok
Te hoon, agu du ami turung matag’m. AmènAku Imbi (Doa Aku Percaya)

Aku imbi Mori Keraèng Ema pu’un kuasa,
Ata poli dèdèk Surga agu tana lino
Agu hi Yesus Kristus, Anak Lèca Diha, Mori ditè
Hi Maria Ata Molas, poli dè’i le Nai Nggeluk
Agu hia poli loas Mori Yèsus,
Ata poli ta’ong susa lètè Ponsius Pilatus
Poli pèpèk lata du Haju Panggol
Poli mata agu poli boak

Ata poli wa’u ngger wa osang batè gèrèng, Agu leso te telun poli mosè kolèn
Ata poli hendeng ngger èta Surga
Agu lonto du racap wanang de Mori Keraèng Ema pu’un kuasa

Mai nitu main tai
Hia kudut betè bicar data mosè agu data mata
Aku imbi Nai Nggeluk, Gereja Katolik Nggeluk, Neki data Nggeluk
Ampong’s ndèkok, to’o kolè taungs ata mata tai
Agu mosè tèdèng lèn. Amèn


Naringkoe Lata Ema (Doa Kemuliaan)
Naringkoè lata Ema, agu Anak, agu Nai Nggeluk
Neho du wangkan, nenggitu te ho’on, nenggitu kèta kin, agu tèdèng lèn. Amèn

High Way To Hell

2 komentar

Luar biasa kreativitas dite ye Kraeng. Kami menunggu percikan kreativitas yang lainnya, seputar doa-doa gerejawi dalam bahasa Manggarai. Ngaji Penggawa (doa angelus), ngaji wie (doa malam), ngaji gula (doa pagi) dll.. Kami tunggu. Tuhan memberkati ite.


EmoticonEmoticon